Le Prince RUGEMA Ildephonse donne son avis sur le troisième mandat

Le Prince RUGEMA Ildephonse donne son avis sur le troisième mandat

Logo rugema

IJAMBO RISHIKIRIJWE N’UMUGANWA RUGEMA, KU BIJANYE N’IKIRINGO CA GATATU C’UMUKURU W’IGIHUGU C’UBURUNDI

Barundi Barundikazi

Bashingantahe Bapfasoni namwe Rwaruka rwarukiye mu magume y’Uburundi

Tugire amahoro y’Imana

IVYO DUSHIKIRIJE UMUKURU W’IGIHUGU N’ABARUNDI

Dusavye dushimitse ko umukuru w’igihugu c’uburundi Nyakwubahwa Petero Nkurunziza, yoshira imbere ineza y’abarundi bose ata n’umwe asize inyuma na kare Sebarundi n’uwabarundi bose, agashikiriza Inkurunziza yo gukiza abarundi, akamenyesha ko ahevye iyo manda ya gatatu igira ite Uburundi mu manga.

 • Iyo manda ya gatatu niyo yatumye urwego rukuru rw’intwaramiheto rujejwe umutekano w’igihugu n’abanyagihugu rucikamwo kubiri
 • Iyo manda niyo iriko irahekura abavyeyi, abarundi birirwa baricwa
 • Iyo manda niyo iriko ituma abarundi isinzi bahunga igihugu cabo bagata utwabo
 • Iyo manda niyo iriko ituma abarundi isinzi batakirara mu ngo zabo bakamana intekera ku mutwe bararaguzwa bakarara ntibuca kubera iterabwoba ry’abashigikiye umukuru w’igihugu
 • Iyo manda niyo iriko ituma abarundi benshi basinzikarizwa ubuzima abandi bagatabwa ikivunga mu mabohero ata manza ziciwe
 • Iyo manda niyo itumye imirimo y’igihugu itagikorwa, abanyeshule bakaba bataciga kubera ata umutekano
 • Iyo manda ya gatatu iriko izanira akarambaraye abarundi kuko ntibiboneka ko hari ineza n’imwe iriko irazanira abarundi mu gihe bamwe mu ntwaramiheto bamaze kwiyemerera ko bafashe ibigwanisho kugira barwanye iyo manda ya gatatun’akarwi kari inyuma yayo.

Ubu aho ibintu bigeze n’uguhitamwo iciza n’ikibi. Iciza n’uko umukuru w’igihugu yoheba iyo manda ya gatatu ku neza y’abarundi bose arongoye. Ikibi ku barundi bose n’uko umukuru w’igihugu ariko abandanya yiyamamaza mukwitoza ukuri kwamye kur’iyo manda ya gatatu iriko iteranya bene Burundi, nkuko umengo turi mubihe bisanzwe.

Duhanuye Umukuru w’igihugu ko yokwumviriza impanuro yahawe mu nzego zose z’igihugu no mu makungu z’uko yoheba ico kiringo ca gatatu kiriko gisubiza uburundi mw’ihumbi.

Umukuru w’igihugu niyumve ko umurundi wese adashigikiye iyo manda ya gatatu atobizira ngo yambugwe ubuzima, atotezwe, ahigwe buhongo, yangazwe canke ngo atabwe mu mvuto. Umurundi wese yanse iyo manda ya gatatu ashobora kuba abaye umwansi w’umukuru w’igihugu n’abafasha biwe mugabo ntaba abaye umwansi w’Uburundi. Benshi mur’abo bahanuye umukuru w’igihugu ko yoheba ico kiringo ca gatatu ku neza y’igihugu, harimwo indongozi z’uburundi n’abandi barundi berekanye mu bikorwa vyabo vya misi yose ko atakindi baronderera igihugu cabo atari uko uburundi bwotwarwa neza mu mahoro.

Turakebuye umukuru w’igihugu abone ko yihenze mugufata minenegwe impanuro yahawe n’abashingantahe babiri bakomeye mu nzego z’igihugu. Abo nabo n’umukuru w’inama nshingamateka, umushingantahe Pio Ntavyohanyuma n’ icegera c’umukuru w’igihugu, umushingantahe Gervais Rufyikiri, bakaba bari Inararibonye mu mugambwe wiwe cndd-fdd. Abo bashingantahe bafise ico bamariye igihugu kubona bararanguye ayo mabanga yabo mu myaka cumi iheze. Umukuru w’igihugu n’abone ko atar’ibisanzwe canke ngo abirenze ko uruhu rw’amazi, kubona abashingantahe nk’abo bangazwa bakaba bavugira inyuma y’igihugu. Ivyo ntibihumuriza abarundi bahunze n’abari hagati mu gihugu.

Dusavye ko umukuru w’igihugu yokwicisha bugufi imbere y’Abasenyeri b’Eklezia katolika n’aba Pastori bamuhanuye ko yoheba ico kiringo ca gatatu ku neza y’igihugu. Abo bamenyeshamana ntakindi kibaraje ishinga atari ukwigisha amahoro mu banyagihugu. Ubu abarundi bakaba barihebuye bivugira ko hasigaye ah’Imana kubera uwiswe Sebarundi yabakuyeko amaboko.

Dusavye umukuru w’igihugu ko yokwumviriza impanuro zo kwubahiriza amasezerano ya Arusha n’Ibwirizwa Nshingiro yahawe n’abakenyezi babaye rurangiranwa mu Burundi no mu makungu mu kwitanga no mugufasha igihugu cabibarutse. Aha twovuga nk’umupfasoni Marguerite Barankitse yihebeye abana b’impfuvyi ibihumbi n’ibihumbi ariko arerera uburundi none nawe yangajwe azira iyo manda ya gatatu ubu abana yarareze bakaba basubiriye kuba impfuvyi ubugira kabiri. Uwundi mupfasoni yabaye rurangiranwa m’ugufasha igihugu camwibarutse n’umupfasoni Jeanne Gapiya yakoze bigashimwa, agakora ivyananiye abatwara igihugu mukugarukira kubagwaye batishoboye n’ukugwanya ikiza Sida kibandanya ciha inkumbi mu Burundi, akaremesha imiryango itagira uko ingana, abarundi benshi bakamubonamwo umuvyeyi ariko nawe akaba yarangajwe avugira hanze y’igihugu azira iyo manda ya gatatu.

Dusavye umukuru w’igihugu ko yokwiyegereza abahanuzi bagendera ijambo n’ukuri nk’umushingantahe Petero Claver Mbonimpa arwanira ubutungane n’agateka ka zinamuntu ku barundi bose gushika aho amaze kubizira ariko ntadebukirwe mu gikorwa ciwe. N’abandi bapfasoni n’abashingantahe benshi yokwumviriza tutadondaguye ngaha

Dusavye ko umukuru w’igihugu atofata minenegwe impanuro yahawe n’intwazangabo mu gihugu n’akamo ariko ategwa  n’izindi intwazangabo ziri mu mashamba zamaze gufata ibigwanisho, zimuhanura ko yoreka iyo manda ya gatatu amaraso ya bene Burundi ataraseseka.

Bavuga ngo umuhanuzi mubi angana umwansi. S’agaseseshwarumuri, biraboneka ko umukuru w’igihugu akikijwe n’abahanuzi babi bamubwira ibiryohera amatwi, ba mugaboniryo, ba sesankuyoze na bampemazuzuye bagomba kwihisha inyuma y’ico kiringo ca gatatu, aribo bagize akarwi kagomba kubandanya gafukamye mu nda igihugu cacu. Biraboneka neza ko abahanuzi bahanuye Umukuru w’igihugu guheba iyo manda ya gatatu ar’abapfasoni n’abashingantahe b’ijunja n’ijambo bafise ico bamariye igihugu kurusha abo bahanuzi biwe bitaboneka neza aho ubugabo bwabo buhagaze. Dusavye ko umukuru w’igihugu yovavanura n’ako karwi k’abahanuzi babi bagomba guta igihugu mu kaga akabona ko iyo manda ya gatatu ata neza n’imwe ishobora kuzanira igihugu.

Turagabishije umukuru w’igihugu ko niyaba atemeye impanuro tumuhaye, yemange ko ari we wenyene azobazwa imbere y’ubarundi n’amakungu amaraso y’abarundi amaze guseswa nayagiye guseswa kubera ukudadaza kwiwe tutabona ico kugamije.

Tuboneyeho akanya ko guhoza no kwifatikanya  mu mubabaro n’imiryango imaze kubura abayo kubera iyo manda ya gatatu. Biteye umubabaro mwinshi n’agahinda kubona benshi mubirigwa baricwa bari mu rwaruka ataco bazira. Twifurije imisuhuko abo bose basinzikarijwe ubuzima, turaremesheje abari mu mabohero ataco bazira kandi turahumurije isinzi ry’abarundi bahunze igihugu cabo. Tubasavye  kwizera ko iciza kizokwama gitsinda ikibi bagasubira mu vyabo n’ababo mu gihugu cabibarutse.

Turahojeje cane imiryango y’ingabo z’uburundi ziheruka kugwa ku rugamba muri Somalia vyabaye nk’akamizwe n’ingoma kandi twabuze abasirikare hafi ijana harimwo abasirikare 70 bishwe n’abandi babuze irengero ryabo. Murumva ko kubura ingabo zingana uko abatwara uburundi barikubishira ahabona, igihugu kikabagandarira n’umunsi umwe! Bagashinguranwa iteka baherekejwe n’abarundi benshi.

Turiyamirije akagwi k’abarundi bariko bihisha inyuma y’ico kiringo ca gatatu c’umukuru w’igihugu, gafukamye mu nda igihugu cacu bakagomba kukigira icibare cabo ko tuzobagwanya twivuye inyuma.

Uburundi n’umurima wisangi twahawe n’Imana, twarazwe n’abasokuru. Abishira mu mutwe ko uburundi ari icibare cabo kurusha abandi  ni bateshwe bate kuko tuzobagwanya tur’abarundi benshi tumaze kwiyemeza kubana mu mahoro. Nta murundi atarabura abiwe kuva intwaro y’ubwami itembagajwe. Birababaje kandi biteye n’agahinda kubona n’ubu kubera iyo manda ya gatatu abavyeyi bariko barahekurwa, abana bakagirwa impfuvyi izuba ryaka. Uburundi bukaba busigaye ari iwabo w’abasigaye. Ubu mu Burundi ntawokwivuga ko yabuze abiwe kurusha abandi ngo bimuhe uburenganzira bwo kwica no gutoteza abandi. Uburundi n’iwabo wabasigaye ku barundi bose kuko twese twarabuze, tur’abasigaye kumabi y’ubwicanyi yakorewe kandi agikorerwa abacu.

Abarundi twese twipfuza ko Uburundi bwoba iwabo w’abantu, aho abarundi bubahana bakubaha ubuzima bw’abandi, Uburundi bw’ubutungane n’amahoro. Iwabo w’abantu n’ahatabarizwa ubwicanyi, n’ahasasagaye amahoro.

Dusavye abarundi bose ko bofatana munda mur’ibi bihe bigoye, ntibasamazwe canke ngo bacanemwo kubera iyo manda  ya gatatu igomba kudusubiza mw’ihumbi, kuko abayirondera bagomba guta uburundi mu kaga bari ku rushi aribo bazobibazwa imbere y’abenegihugu.

Dusavye urwaruka rwose, cane cane urwaruka rugwanira imigambwe, uruvugwa cane mur’iki gihe akaba ari imbonerakure ko tubahanuye ko batobandanya bahendwa n’abo banyepolitike baronderera inda zabo, ko boreka gukurikira nyabahururu bakaraba kazoza kabo. Dusavye ko urwaruka rwose rwogiriranira imigenderanire myiza kuko ar’irwo Burundi bw’ejo, gutyo hazoba habonetse imizi y’amahoro azorama mu Burundi.

Dusavye abatwara imigambwe ko bokora ku neza y’abanyagihugu bakagabanya kutumvikana mu migambwe yabo iguma icika mwo amashami kubera bimaze kwibonekeza ko abatwara ayo mashami y’imigambwe baba baronderera inda zabo mukurondera ivyicaro vya politike. Umukuru w’ishami ry’umugambwe yosigura gute ingene yoronka amajwi menshi kurusha amajwi y’umugambwe udaciwemwo amashami. Aha notanga akarorero nko kuri, uprona, frodebu, fnl n’iyindi. Iyo nyifato y’abanyamigambwe irajuragiza kandi ntanyungu nimwe izanira abanyagihugu. Abanyepolitike badashoboye kugira urunani n’ubumwe mu migambwe yabo bohuza abanyagihugu gute?

Turasavye cane cane  intwaramiheto z’uburundi zaciwe mwo kubiri kubera itubahirizwa ry’ibwirizwa nshingiro n’amasezerano ya Arusha ariyo yatunganije urwo urwego rw’intwaramiheto, ko bokwibuka ko bagize urunani rumwe rw’intamenwa, ko aribo mizero y’abarundi kuko bemeye bagacika mwo kubiri igihugu kizoba kiguye mw’isanganya kitazova mwo.  Ivyo navyo bikazoba bihaye inzira abanyamahanga n’inyankaburundi bashaka kudusubiza mu buja. Tubasavye kugendera ubugabo nk’intwaramiheto za Ntare Rugamba naMwezi Gisabo bagwaniye Uburundi bakabudusigira ari buzima.

Ntwaramiheto z’uburundi, hagarara bugabo! Ntimwemere ngo mucinyizwe canke ngo musuzugurwe n’abamwe Umuganwa Rudoviko Rwagasore yita imihimbiri n’abangushi. Ibuka ko mugwanira igihugu ca Ntare Rugamba na Mwezi Gisabo, musubize Uburundi izina ry’abagabo n’abashingantahe.

Tubasavye ntimuhendwe ngo murabishaneko imiheto. Nimugire urunani rw’intamenwa murabishe iyo miheto kur’izo nyankaburundi bamaze guhekura uburundi bashaka kudusubiza mw’ihumbi. Birashoboka ko mutsinda urwo rugamba mudasheshe amaraso kuko abarundi benshi babona ikibi n’iciza aho kiri.

Turangije twifuriza abarundi bose kugira umutima rugabo mur’ibi bihe bitoroshe. Turi benshi bashaka amahoro, ntankeka tuzoyatsindira.

Twizere ko ejo ari heza ku barundi bose

Tugire Imana, Umwami, Uburundi

Umuganwa RUGEMA

Yashinze Umuhari uharanira Intwaro y’Ubwami Ishingiye kw’Ibwirizwa Nshingiro

London, 10 July 2015

Publicités

Publié le 11 juillet 2015, dans BUJUMBURA News. Bookmarquez ce permalien. 8 Commentaires.

 1. Urakoze kuri izo mpanuro zihambaye cane.

 2. Ndabakengurukiye kuri ako kamo mwateye Nyenicubahiro (wo gushika le 26 aout 2015) Nkurunziza, ariko ntimugahindure imigani twarazwe na basogokuru kuko niko karanga k’iguhugu kandi iyo uwuhinduye ushobora gusanga uwumazemwo akanovera nkuko wabigize aho uvuga uti « Bavuga ngo umuhanuzi mubi angana umwansi » bakoresha UMUROZI mukibanza wakoreshejemwo UMWANSI,
  bawuca ngo UMUHANUZI MUBI ANGANA UMUROZI.
  igituma ndabifatiyeko nuko umwansi nuwo mudakundana ariko muzobana ukonyene, umurozi nawe yama akeneye kuzokumarako abawe/ kuguhonya…

 3. Ni henze ndungika nta ntabetse abakuru bi bihugu bagerageje ku muhanura akabagwiza nu busa:BARACK OBAMA,PREMIER MINISTRE BELGE ,FRANCOIS HOLLANDE,ANGELA MERKEL,JACOB ZUMA,oba bose bivuganiye kwi telephone ariko ico ntazi nico yabasubije .Abo nabo bahuriye mu mi bonano canke mu ma nama:PAULE KAGAME,UHURU KENYATA,SECRETAIRE GENERAL UA,ZENAWI,MUSEVENI,KIKWETE ,na bandi benshi.Izo mpanuro zose zabo banyenicubahiro bose yarazisuzuguye azigwiza nu busa,jw nohanura abo barundi bakiri nyuma yiwe ko bokwiyumvira kabiri cane cane nka Sindimwo Gaston kuri jw ni ncuti ya hafi gose no musaba hakiri kare kuva inyuma ya Consilia

 4. Muganwa Rugema ndashimiye gose bivuye ku mutima ku mpanuro uhejeje guha Nkurunziza,naho mwigoye mukamwandikira mururimi yumva kandi atahura ndazi kwatazo kwumva.Reka ndabibutse abakuru bibihugu bagerageje ku mubgira babicije ku ma telephone,ku ntumwa,ndetse no mu nama ariko ntiyigeze anabumvira ahubgo yabaretse kwabasuzuguye gose, jewe nkaho nshikana ivyiyumviro nivyo mbona,no vyita kwariko arisema,mbabajwe nu mupfasoni wiwe Denise umugore wintungane azosigara ar’umupfakazi bashinyurira.

 5. Muvyowavuze harimwo ivyubaka,ariko icushaka kutamenta nuko tutazi abarundi bamushigikiye ukobangana,tuzovyerekana kumunsi wamatora aho ashoobora gutangara atawamutoye,bakamushima tukiga ingene natwe tuzoshimwa munyuma.kuvugako amaraso azobazwa we,umwe wese azobazwa icoyakoze,ntitwahure abantu ngo genda uririke abantu ngo bizobazwa nkurunziza,nkabaturiye ibintu nabantu bagira ngohari uwuzishura.nahomuvugako ari mandat,abataguje iki rebelle,bavuzeko ingorane zatanguye kuva2010,wumva arikibazo camanda?????canke nabadashima ubutegetsi???

 6. Emwe pfa kuja murasemerera, ariko ntako abashingantahe bo mu Burundi, no mu mahanga ataco batakoze kugira bamwereke kwariko ajana igihugu mu manga ku nyungu
  ziwe gusa. Yahise mwo kubagwuiza n’ubusa, gusasika inganda no kwangaza uwo wese amukebuye. Ariko ngo ico tutazi tukibarirwa n’iminsi. Reka tuzoraba amaherezo y’umuntu
  yigize akagarama ruganda kw’isi ingene azotwara abarundi yamaze gusesereza k’umutima
  isi yose isemerera.

 7. umuganwaaaa,abakuriye mumagumee,ivyo vyose bisigura iki?

 8. irambonaniyonkuru

  Barundi Barundi kazi aha koko Nkurunziza aracitwa se Barundi. ni mureke kuza muriyorobeka aho bigeze aragafa atasubiye kwitwa se barundi. ni mu uwa watoto wa Burundi. Kandi turasavye Bujanews gusubira gushirako iphoto yiwe kuko iratugwaza intimba tutazi ingene twoyisigura. Mana reka kumwica ariko mudukureko kuko turarushe ,urabona ko dutanguye kuvuga nabi. tugirire ikigongwe Yesu kandi umudukureko.

Bienvenue sur notre forum de discussion. Postez votre commentaire en restant courtois et poli. Les commentaires redigés en MAJUSCULES ne passeront pas. Merci.

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :